Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

alergickypes.cz
Radek Černín

IČ: 74280872

 

se sídlem: Olbrichova 1792/19, 74601 Opava

zapsané u živnostenského úřadu Magistrát města Opavy              

kontaktní údaje:

e-mail: info@alergickypes.cz

telefon:797897837

web: www.alergickypes.cz

(dále jen „prodávající“)

 

1.2. Uzavřením spotřebitelské smlouvy (zejména smlouvy kupní) spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Spotřebitel současně potvrzuje, že na tyto obchodní podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním závazné objednávky upozorněn a měl tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená spotřebitelská smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření spotřebitelské smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a spotřebitel měl možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce spotřebitelem.

1.3. Použití ilustrativních obrázků, grafiky či textů použitých dodavatelem v jeho internetovém obchodu je možné pouze s jeho souhlasem.

 1. Definice 


Při výkladu těchto obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

„dodavatel“

Je Radek Černín, se sídlem Olbrichova 1792/19, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 74280872

„internetový obchod“

je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně nacházející se na adrese www.alergickypes.cz

„OZ“

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„spotřebitel“

je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu (zejména smlouvu kupní), nebo s ním jinak jedná (viz § 419 OZ)

„spotřebitelská smlouva“

je smlouva, kterou uzavírá spotřebitel s dodavatelem. Při splnění uvedené podmínky se jí rozumí zejména smlouva kupní

„zákon o ochraně spotřebitele“

je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů

„zákon o ochraně osobních údajů“

je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů

„zboží“

je movitá věc, která je předmětem prodeje v internetovém obchodě


 1. Účet spotřebitele

  3.1. Na základě registrace spotřebitele provedené v internetovém obchodu může spotřebitel přistupovat ke svému účtu. Prostřednictvím svého účtu je spotřebitel oprávněn vytvářet závazné objednávky zboží (dále jen „účet spotřebitele“). Spotřebitel může v internetovém obchodu vytvářet závazné objednávky zboží též bez registrace.

3.2. Při registraci dle ust. 3.1 těchto obchodních podmínek a při vytváření závazné objednávky zboží je spotřebitel povinen uvádět pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené spotřebitelem v účtu spotřebitele a při vytváření závazné objednávky zboží jsou dodavatelem považovány za správné a aktuální.

3.3. Přístup k účtu spotřebitele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatelské jméno a heslo je spotřebiteli odesláno bezprostředně po dokončení registrace elektronickou poštou na adresu, kterou spotřebitel při registraci uvedl. O těchto údajích je spotřebitel povinen zachovat mlčenlivost. Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání účtu spotřebitele třetím osobám.

3.4. Spotřebitel je srozuměn s tím, že účet spotřebitele nemusí být dostupný nepřetržitě (a to zejména z provozních či technických důvodů). Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit účet spotřebitele v případě, kdy spotřebitel poruší své povinnosti ze spotřebitelské smlouvy či těchto obchodních podmínek. 

 1. Uzavření spotřebitelské smlouvy
  4.1. Na stránkách internetového obchodu spotřebitel nalezne zboží, které je dodavatelem inzerováno za účelem prodeje, a to včetně ceny, za kterou je zboží nabízeno. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. S cenou za zboží včetně DPH a případnými dalšími poplatky v souvislosti s prodejem zboží bude spotřebitel vždy obeznámen při vytváření závazné objednávky v internetovém obchodu. Nabídka zboží a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu. 

4.2. Platí, že akceptací (přijetím) závazné objednávky dodavatelem došlo k uzavření spotřebitelské smlouvy dle těchto obchodních podmínek, přičemž spotřebitel souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření spotřebitelské smlouvy. Pro vyloučení pochybností dodavatel výslovně uvádí, že ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Přijetí zboží spotřebitelem od dodavatele má stejné následky jako potvrzení závazné objednávky dodavatelem dle předchozí věty. 

4.3. Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

4.4. Spotřebitel je povinen poskytnout dodavateli v závazné objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, jméno přesně podle občanského průkazu, doručovací adresa, atd.). Nezletilí mohou uzavírat spotřebitelské smlouvy pouze v rozsahu dle § 31 a násl. OZ. Osoby s povinností k dohledu nad nezletilými odpovídají dle § 2921 OZ za škodu nezletilými dodavateli způsobenou.

4.5. Po odeslání závazné objednávky dodavatel informuje spotřebitele o přijetí této objednávky (jedná se zároveň o akceptaci objednávky spotřebitele), a to elektronickou poštou na adresu, kterou spotřebitel v závazné objednávce uvedl. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky. Zpráva o přijetí objednávky je považována za přijetí nabídky k uzavření spotřebitelské smlouvy, kterou učinil spotřebitel, a tím je také uzavřena spotřebitelská smlouva. Dodavatel objednávku není povinen přijmout (potvrdit). V případě nepotvrzení objednávky smlouva nevzniká. To platí i v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný dodavateli, nebo je dlouhodobě nedostupné nikoli vinou na straně dodavatele.

4.6. U každého zboží je individuálně uvedena doba dodání. Pokud dojde v době mezi odesláním objednávky spotřebitele a jejím přijetím k vyprodání zboží na skladě, bude spotřebitel telefonicky či prostřednictvím e-mailu ze strany dodavatele za účelem upřesnění doby dodání a následného potvrzení, změnění, či zrušení objednávky. 

4.7. Spotřebitel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání spotřebitelské smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití takových prostředků v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) nese výlučně spotřebitel.

4.8. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 1. Cena zboží a platební podmínky
  5.1. Ceny prodávaného zboží jsou dodavatelem aktualizovány denně a aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu. Ceny jsou platné v době odeslání závazné objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že dodavatel upraví cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že spotřebitel je povinen zaplatit dodavateli takto změněnou cenu.

5.2. Dodavatel umožňuje spotřebiteli provést platbu kupní ceny při převzetí zboží (dobírka), či převodem ceny na bankovní účet dodavatele k tomu určený. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.3. V případě platby převodem na bankovní účet je spotřebitel povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

5.4. Společně s cenou zboží je spotřebitel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží spotřebiteli ve smluvené výši. S cenou těchto položek je spotřebitel seznámen vždy při vytváření závazné objednávky.

5.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem spotřebiteli lze vzájemně kombinovat pouze v případě, že je tak uvedeno v ceníku.

5.6. Na základě spotřebitelské smlouvy vystaví dodavatel spotřebiteli daňový doklad. 

 1. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
  6.1. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Podrobnější informace o termínu dodání je uvedena vždy u konkrétně zvoleného zboží. Místo odběru a způsob dodání zboží určuje spotřebitel v závazné objednávce vytvořené v internetovém obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese tento riziko a případné dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem dopravy.

6.2. Je-li dodavatel podle spotřebitelské smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v závazné objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v závazné objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad. Cena za dodání zboží odvisí od volby způsobu dodání zboží určené v závazné objednávce vytvořené spotřebitelem v internetovém obchodu. Tato cena je splatná spolu s úhradou ceny za zboží, není-li mezi spotřebitelem a dodavatelem sjednáno jinak.

6.4. Při převzetí zboží se spotřebiteli doporučuje kontrola dodávaného zboží. Pokud spotřebitel objeví poškození zboží, měl by učinit veškeré kroky směřující k maximálnímu zajištění jeho práv (např. sepsání zápisu o poškození zásilky s řidičem přepravní služby). V případě odmítnutí převzetí zboží dodávaného na základě závazné objednávky spotřebitele z jiných než zákonných důvodů je dodavatel oprávněn po spotřebiteli požadovat náhradu škody, která bude dodavateli způsobena. V případě, že si spotřebitel opakovaně nevyzvedne objednané zboží v provozovně dodavatele ve sjednaném termínu, je dodavatel oprávněn od spotřebitelské smlouvy odstoupit. 

6.5. Spotřebitel si může zboží vyzvednout v termínu dodání osobně v provozovně dodavatele. 

 1. Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
  7.1. Při uzavření spotřebitelské smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku má spotřebitel právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží (případně obdržení jiného plnění dle obsahu smlouvy), přičemž v případě, že předmětem spotřebitelské smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V uvedené lhůtě musí spotřebitel odeslat dodavateli úkon o jednání, se kterým je spojen projev vůle směřující k odstoupení od spotřebitelské smlouvy. Odstoupit od spotřebitelské smlouvy může spotřebitel pouze telefonicky u dodavatele. Spotřebitel je pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle tohoto ustanovení oprávněn využít emailové zprávy. Dodavatel však vždy potvrdí spotřebiteli obdržení sdělení o odstoupení od spotřebitelské smlouvy bez zbytečného odkladu, a to telefonicky.

7.2. Při odstoupení od spotřebitelské smlouvy spotřebitelem ve smyslu § 1829 odst. 1 OZ (viz ustanovení 7.1 těchto obchodních podmínek) se taková smlouva od počátku ruší. Práva k uvedenému odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít bez jakékoliv sankce. Veškeré náklady související s navrácením zboží v případě odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle věty první tohoto ustanovení nese spotřebitel. Jedinou výjimkou je postup, kdy zboží lze vrátit běžnou poštovní cestou, v takovém případě nese náklady na takové poštovné dodavatel. 

7.3. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy (viz ust. 7.1 těchto obchodních podmínek), zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li spotřebitel od spotřebitelské smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Dodavatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky stejným způsobem, jakým je od něho přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

7.4. Zboží se při využití práva na odstoupení od spotřebitelské smlouvy musí vrátit v původním obalu, zboží je třeba vrátit nepoškozené, bez známek užívání, včetně veškerého příslušenství (např. dárků). V takovémto případě má zákazník nárok na vrácení peněz nebo výměnu za jiné zboží.

7.5. Na tuto výměnu nemá spotřebitel nárok, pokud není dodáno v původním obalu a pokud jde o zboží se sníženou trvanlivostí či rychle se kazící zboží. V případě poškození zboží v době jeho držení spotřebitelem, či bude-li zboží vráceno nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno plnění dle ceníku uvedeného zde, tím však nejsou dotčeny jiné nároky dodavatele dle OZ, např. nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Pouze v případě, kdy je snížena hodnota vraceného zboží z důvodů nutných k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti (rozbalení zboží tak, aby nebyl zbytečně poškozen jeho obal a užití nutné k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, čímž se však nerozumí běžné užívání zboží spotřebitelem), a to přiměřeným způsobem, nemá dodavatel nárok na plnění dle předchozí věty. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

7.6. Spotřebitel je srozuměn s tím, že dle § 1837 OZ nemůže odstoupit od smlouvy o
(i)    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
(ii)    dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
(iii)    dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
(iv)    dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
(v)    dodávce novin, periodik nebo časopisů.

7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od spotřebitelské smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 1. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor se smlouvou
  8.1. Spotřebiteli se před prvním použitím zboží důrazně doporučuje prostudovat ke zboží přiložené dokumenty, zejména příbalové letáky či informace o dávkování, jež jsou přímou součástí obalů veškerého dodávaného zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží. 

8.2. Práva a povinnosti spotřebitele a dodavatele ve věci vadného plnění se zejména řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

8.3. Dodavatel odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě se spotřebitelskou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se spotřebitelskou  smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.4. Na zboží, které je zuživatelnou věcí ve smyslu ust. § 2163 OZ, je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě u zboží podléhající rychlé zkáze doba, po kterou lze zboží použít. V případě, že je u objednaného zboží hraniční či překročená doba spotřeby, je tato skutečnost vždy telefonicky konzultována se zákazníkem a toto zboží je expedováno pouze s výslovným souhlasem zákazníka. 

8.5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí od dodavatele. To se neuplatní, a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím spotřebitelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u dodavatele na adrese jeho provozovny či v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od spotřebitele reklamované zboží.  Krmiva, konzervy, pamlsky a jiné jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze a nevztahuje se na ně záruční lhůta 24 měsíců, ale výrobcem garantovaná trvanlivost dodávaných krmiv, která je uvedena na obalu zboží.

8.6. Jakmile spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu dodavateli a zboží dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, může jej spotřebitel po upozornění dodavatele bez prodlení prodat.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád dodavatele.

 1. Ochrana osobních údajů
  9.1. V rámci procesu uzavírání spotřebitelské smlouvy či jen samotnou registrací v internetovém obchodě jsou dodavateli spotřebitelem dobrovolně poskytovány osobní údaje spotřebitele. Spotřebitel poskytuje dodavateli osobní údaje v rozsahu vyplývajícím z vyplněného registračního formuláře v internetovém obchodě či z objednávky zboží učiněné v internetovém obchodě spotřebitelem bez registrace (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo). S ohledem na skutečnost, že spotřebitelem jsou poskytovány jeho osobní údaje jen za účelem uzavření smlouvy, plnění smlouvy a za účelem ochrany práv spotřebitele, není zákonem o ochraně osobních údajů vyžadováno poskytnutí souhlasu spotřebitele se zpracováním těchto jeho osobních údajů. 

9.2. Osobní údaje spotřebitele získané dle ust. 9.1 těchto obchodních podmínek budou dodavatelem zpracovávány a uchovávány v elektronické nebo tištěné podobě, a to jen po dobu nezbytně nutnou, tedy zejména po dobu trvání právního vztahu založeného uzavřenou smlouvou nebo po dobu platnosti registrace spotřebitele pro vstup do internetového obchodu.

9.3. Spotřebitel je srozuměn s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět přesně a pravdivě. Spotřebitel má právo na přístup ke svým osobním údajům ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

9.4. Zpracováním osobních údajů spotřebitele může dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu spotřebitele předávány třetím osobám.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Spotřebitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se spotřebitel domníval, že dodavatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života spotřebitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

(i)    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
(ii)    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.8. Spotřebitel má právo na opravu svých osobních údajů poskytnutých ve smyslu ust. 9.1 těchto obchodních podmínek. Opravu je možné provést po přihlášení přímo v sekci „můj účet“.  

9.9. Spotřebitel je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, čemuž odpovídá povinnost dodavatele tuto informaci bez zbytečného odkladu spotřebiteli předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace požadovat po spotřebiteli přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

9.10. Odesláním objednávky dodavateli  spotřebitel poskytuje jak souhlas s obchodními podmínkami, tak také dává dodavateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Dodavatel za tímto účelem zpracuje jen takové osobní údaje spotřebitele, které jsou potřebné s ohledem na možnost obchodní sdělení zasílat. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je spotřebitel oprávněn kdykoliv písemně odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení je třeba zaslat písemně na adresu dodavatele, nebo elektronicky na e-mail info@alergickypes.cz

9.11. Uzavřením spotřebitelské smlouvy, registrací v internetovém obchodě či jen prohlížením webových stránek internetového obchodu spotřebitel vyslovuje souhlas s ukládáním souborů tzv. cookies na svém počítači. Pokud by bylo uzavření spotřebitelské smlouvy, jakož i realizace práv a povinností plynoucích z uzavřené spotřebitelské smlouvy možné bez ukládání souborů tzv. cookies na počítač spotřebitele, je spotřebitel oprávněn souhlas podle předchozí věty kdykoliv písemně odvolat, a to buď přípisem zaslaným na adresu dodavatele, nebo e-mailem zaslaným na adresu info@alergickypes.cz

9.12. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

9.13. Osobní údaje spotřebitele zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu za účelem:
(i)    vyřízení vaší objednávky;
(ii)    zaslání transakčních e-mailů, které slouží pro sdělení informací o stavu objednávky od jejího provedení až po její zaplacení/nezaplacení;
(iii)    pro odeslání e-mailů k narozeninám, abychom vám mohli popřát a udělat radost;
(iv)    k umožnění nákupu na dva kliky, kdy vám za měsíc od poslední objednávky zašleme e-mail, ve kterém stačí kliknout a objednat si znova to samé;
(v)    vaše telefonní číslo využijeme v případě potřeby upřesnění zadaných údajů v rámci objednávky nebo dotazů k vaší spokojenosti.

 1. Doručování
  10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se spotřebitelskou smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Spotřebiteli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:
(i)    v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
(ii)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
(iii)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
(iv)    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. Další skutečnosti
  11.1. Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením ceny zboží dodavateli v plné výši.

11.2. Dodavatel není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

11.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle dodavatel na e-mailovou adresu spotřebitele.

11.4. Dodavatel je oprávněn k poskytování spotřebitelem objednaného plnění na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

11.5. Spotřebitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

11.6. Dodavatel upozorňuje spotřebitele, že veškeré zboží spotřebiteli dodávané je třeba užívat dle pokynů výrobce či dodavatele. Současně je však třeba zboží užívat při zachování potřebné míry opatrnosti.

 1. Závěrečná ustanovení
  12.1. Uzavřením spotřebitelské smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami před jejím uzavřením seznámil a že s nimi souhlasí.

12.2. Vztahy mezi spotřebitelem a dodavatelem vzniklé na základě spotřebitelské smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obsahem samotné spotřebitelské smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, a právním řádem České republiky, zejména OZ a zákonem o ochraně spotřebitele. 

12.3. Pokud vztah založený spotřebitelskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.4. Je-li některé ustanovení spotřebitelské smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, použije se místo něj ustanovení, jež je svým obsahem a účelem neplatnému nebo neúčinnému ustanovení nejbližší. Platnost a účinnost ostatních ustanovení spotřebitelské smlouvy a těchto obchodních podmínek tím není dotčena. 

12.5. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré změny těchto obchodních podmínek mohou být činěny pouze písemně.

12.6. Spotřebitelská smlouva včetně obchodních podmínek je dodavatelem archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.7. Dodavatel a spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé ze spotřebitelské smlouvy anebo v souvislosti s ní vyřešit primárně smírnou cestou.

12.8. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.11.2020. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit bez předchozího upozornění.

Obchodní podmínky pro osoby, které jako spotřebitelé nevystupují

Shora uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě spotřebitelských smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, případně práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s uvedenými smlouvami.

Pokud však člověk uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání s dodavatelem zejména smlouvu kupní, nebo s ním jinak jedná, případně, pokud smlouvu s dodavatelem uzavírá právnická osoba, tyto osoby jako spotřebitelé nevystupují (dále jen „podnikatel“). V takovém případě se na ně vztahují obchodní podmínky shora uvedené, ovšem s následujícími úpravami:

Články 1, 2, 3, 5, 10 a 11 obchodních podmínek se použijí i pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. 

Článek 4 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen poskytnout dodavateli takové údaje, aby byl naplněn účel ustanovení 4.4 obchodních podmínek. 

Článek 6 obchodních podmínek se použije s tím, že podnikatel je povinen při převzetí zboží (ustanovení 6.4 a 6.5) toto zkontrolovat tak, aby zůstala zachována jeho práva z případných vad zboží.  

Článek 7 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Pro vyvrácení pochybností se uvádí, že podnikatel není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy způsobem v článku 7 obchodních podmínek uvedeným.

Článek 8 obchodních podmínek se nepoužije pro smlouvy uzavírané a uzavřené prostřednictvím internetového obchodu mezi dodavatelem na straně jedné a podnikatelem na straně druhé. Použije se přitom právní úprava uvedená níže:

8.1. Podnikatel je před prvním použitím zboží povinen prostudovat záruční podmínky zboží včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě, že tak neučiní a zboží bude nesprávným užíváním poškozeno, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci práva plynoucího z vad zboží či záruky za jakost zboží. 

8.2. Práva a povinnosti podnikatele a dodavatele ve věci vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ (s výhradou níže uvedeného). Záruka za jakost prodávaného zboží se uplatní jen v rozsahu, který je uváděn u zboží v internetovém obchodě případně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší, § 2165 odst. 1 OZ se nepoužije. 

8.3. Dodavatel odpovídá kupujícímu podnikateli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou bez vad. 

8.4. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží po dobu, která je uváděna u zboží v internetovém obchodě případně v záručním listě ke zboží, v případě nejednotné úpravy se aplikuje doba kratší. Zkrácená doba, po kterou je možno práva z vad uplatnit, činící polovinu zákonné doby, se použije a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podnikatelem, nebo d) vyplývá-li to z povahy věci. Práva z vadného plnění uplatňuje podnikatel u dodavatele na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od podnikatele reklamované zboží.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje podnikatel u dodavatele na adrese jeho provozovny jen tehdy, pokud práva není možno uplatnit přímo u výrobce zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád dodavatele.

Článek 9 obchodních podmínek se v plném rozsahu použije pro podnikatele, pokud tito poskytují dodavateli své osobní údaje, neposkytuje-li podnikatel s ohledem na svou právní povahu (zejména právnická osoba) osobní údaje, použije se jen ust. 9.6. a 9.7. těchto obchodních podmínek. 

Článek 11 obchodních podmínek se použije s tím, že pro podnikatele se nepoužije zákon o ochraně spotřebitele.